Andmekaitsetingimused

 

Üldsätted

 1. ÜLDSÄTTED
  1. Meratiks OÜ (edaspidi nimetatud Meratiks) andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Meratiks töötleb oma klientide isikuandmeid.
  2. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsilisest isikust klientide suhtes, kes külastavad veebilehte meratiks.ee.
  3. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Meratiks veebilehel meratiks.ee.

Andmetöötleja

 1. MERATIKS KUI VASTUTAV TÖÖTLEJA

  1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Meratiks OÜ, registrikood 14102661, aadress Seedri 5a, 10912 Tallinn; e-post meratiks@outlook.com
  2. Isikuandmete töötlemisega seotud mistahes küsimustes palume pöörduda Meratiks poole e-posti aadressil meratiks@outlook.com

Ulatus

  1. ANDMEKAITSETINGIMUSTE ULATUS
  2. Meratiks andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad  veebilehte meratiks.ee või sooritavad ostu või e-poes.
  3. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Meratiksi isikuandmeid sisaldava pöördumise.

Alus

 1. ANDMETE TÖÖTLEMISE ALUS
  1. Meratiks kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
   1. Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Meratiksile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (otseturundus, tarbijamängud).
   2. Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Meratiksi ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses (müügileping Meratiksilt kaupade ostmisel).
  2. Juhul kui Meratiks vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Meratiksile edastamisest, siis on Meratiksil õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

Otstarve

 1. ANDMETÖÖTLUSE OTSTARVE
  1. Meratiks töötleb isikuandmeid alljärgnevatel otstarbel:
   1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimusete haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks
   2. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile makse tagastamiseks
   3. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni number, kliendi nimi – töödeltakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
   4. teenuste haldamine ja arendamineveebilehe kasutamine ja täiustamine
   5. loosimiste ja küsitluste läbi viimine
   6. müügistatistika koostamine
   7. tarbijaharjumuste uurimine
  2. Meratiks lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul kui Meratiks kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Meratiks enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

Andmed

 1. TÖÖDELDAVAD ANDMED
  1. Meratiks kogub ja töötleb meratiks.ee veebilehe külastamisel järgmiseid isikuandmeid:
   1. meratiks.ee veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Meratiks veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (nt IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).
   2. E-poest ostmisel registreeritakse Teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning juhul, kui see on vajalik kauba Teile kohale toimetamiseks, siis ka Teie postiaadress.
   3. Meratiksi pöördumise edastamisel töödeldakse antud pöördumises sisalduvaid isikuandmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefon jms).
   4. Meratiks töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Tähtaeg

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TÄHTAEG
  1. Meratiks töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt veebilehe meratiks.ee külastamisel. Meratiks töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Meratiksi ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.
  2. Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:
   1. e-poes külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmed – 3 aastat arvates ostu sooritamisest.
   2. Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – 3 aastat arvates Meratiksi poolt lõpliku vastuse edastamisest.
   3. Tarbijamängude ja loosimiste tulemused – 3 aasta arvates võitjate väljakuulutamisest.
   4. Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse lõppemisest.
  3. Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.
  4. Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Meratiksi poole.

Edastamine

 1. TEIE ISIKUANDMETE EDASTAMINE
  1. Meratiks võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Meratiksile vajalikke teenuseid (näiteks makse- ja postiteenuse osutajad jms (nt Maksekeskus ASPayPalSmartPostOmniva jt).
  2. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Meratiksilt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta.
  3. Lisaks eeltoodule on Meratiksil õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Otseturundus

 1. OTSETURUNDUS JA UURINGUD
  1. Meratiks võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt mõne kliendiprogrammi raames edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi uuringuid.
  2. Juhul, kui Te ei soovi enam Meratiksilt otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust Meratiksiga. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.     ‘         
 1. TEISE ÕIGUSED SEOSES TEIE ANDMETE TÖÖTLEMISEGA
  1. Teil on igal ajal õigus küsida Meratiksil Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.
   1. Registreerinud kasutaja saab e-poe kliendikonto andmeid iseseisvalt vaadata ja muuta. 
   2. Uudiskirja tellija saab oma kliendikonto andmeid vaadata ja muuta uudiskirja lõpus toodud viite kaudu.
  2. Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Meratiksile. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.
  3. Meratiksil on kohustus Teie taotlusele vastata 30 päeva jooksul arvates taotluse saamisest.
   1. Meratiksil on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu.
   2. Meratiksil on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.
   3. Kui Meratiksil ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Meratiks viivituseta kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

Kaebused

 1. KAEBUSE ESITAMINE
  1. Juhul, kui Te leiate, et Meratiks rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid tuleb teil sellest informeerida Meratiksi, tuues täpselt välja nii faktilised kui õiguslikud alused.
   1. Kaebuse esitamisele ja läbivaatamisele kehtivad punktis 12 toodud põhimõtted.
  2. Juhul, kui Te leiate, et Meratiks rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid ja te pole vaidluses jõudnud õigupärase kokkuleppeni, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Küpsised

 1. ANDMEKÜPSISED
  1. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel meratiks.ee on kasutusel järgmised küpsised:
   1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
   2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
   3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
   4. kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on
   5. turundussuhtluse optimeerimine.
  2. Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.
  3. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmed

 1. ISIKUSTAMATA ANDMTE TÖÖTLEMINE
  1. Veebilehe meratiks.ee külastamisel võib Meratiks koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Meratiks töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Profileerimine

 1. PROFILEERIMINE
  1. Meratiks võib kasutada Teie seotud isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid.
  2. Meratiks ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Muudatused

 1. ANDMEKAITSETINGIMUSTE MUUTMINE
  1. Meratiksil on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada.
  2. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Meratiksi veebilehel meratiks.ee.
  3. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Meratiksi poole..